TARTALOM

 Az IPO (Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia) céljai:

  • a filozófiaoktatás népszerűsítése középiskolai szinten, a diákok filozófia iránti érdeklődésének erősítése;
  • a kritikai, kérdező és kreatív gondolkodás fejlesztése;
  • a filozófiai reflexió gyakorlata a tudományok, művészetek és a társadalmi élet irányában;
  • az etikai reflexió művelése a modern világ problémáinak vonatkozásában;
  • az intellektuális eszmecsere bátorítása, a különböző országok fiatal nemzedéke számára a kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, s ezzel a béke kultúrájának erősítése.


5. Az IPO Szervezete és Szabályzata

a) Az IPO Nemzetközi Bizottsága minden évben az Olimpia alkalmával ülésezik, és megtárgyalja az IPO jövőjére vonatkozó kérdéseket. Elnöke az aktuális Nemzeti Szervező Bizottság vezetője. Minden évben két tagot választ saját tagjai közül, akik képviselni fogják a Felügyelő Bizottságban, továbbá dönt a következő évben rendezendő Olimpia helyszínéről. A Nemzetközi Bizottság joga, hogy kizárja tajai közül azokat  a személyeket vagy nemzeti küldöttségeket, akik illetve amelyek megsértették az IPO szabályzatát. Jogában áll továbbá saját tagjai közül két vagy három tagot kijeölni, akik az IPO szervezetére és szabályzatára vonatkozó javaslatokat mérlegelik, és amelyekről a Felügyelő Bizottság FISP tagjaival közösen jelentést készítenek. A Nemzetközi Bizottság 2/3-a által támogatott javaslatokat a FISP Felügyelő Bizottsága elé kell terjeszteni.

b) Az IPO Felügyelő Bizottság tagjai:
I. az UNESCO egy képviselője;
II. a FISP Felügyelő Bizottságának három tagja, illetve az általa kijelölt képviselők;
III. az IPO Nemzetközi Bizottsága által évente delegált két tag.
Elnöke a FISP elnöke (illetve az őt képviselő személy).

A Felügyelő Bizottság együttműködik az IPO Nemzeti Szervező Bizottságával,  közösen készitik elő az Olimpiát a sikeres lebonyolítás érdekében.  Különösképpen mindent meg kell tennie a hatékony iformációáramlás biztosításáért, a FISP Newsletter terjesztése révén, és más módokon, segítséget nyújt a Nemzeti Szervezőbizottságnak az IPO anyagi hátterének biztosítása végett, dönt a díjak elosztásáról és döntési joga van minden vitás kérdésben.

c) A Nemzeti Szervező Bizottság
A Nemzeti Szervező Bizottságot a vendéglátó ország állítja össze.  A Bizottság a hatáskörét június 1-e és május 31-e között gyakorolja,  feladata a Nemzetközi Filozófiai Olimpia megszervezése az adott évben. Eleget kell tennie annak az elvárásnak, hogy az előkészítés során összehangolja munkáját a Nemzetközi Bizottsággal, a döntésekről értesíti annak tagjait. Az IPO megrendezése után kötelessége a teljes jelentést elküldenie a Nemzetközi Bizottság tagjai, a Felügyelő Bizottság és a FISP Felügyelő Bizottsága, továbbá a többi résztvevő számára.

d) A Nemzetközi Zsűri tagjai a résztvevő delegációk vezetői és a tanárok.

6. A Verseny
a) Minden csapatvezető köteles elküldeni a verseny témájára vonatkozó egy javaslatát a FISP Főtitkársága számára a megrendezendő verseny évében, legkésőbb március 1-ig. A javasolt témának (öt sornál nem hosszabb idézet vagy kérdés) legalább a verseny hivatalos nyelveinek egyikén kell szerepelnie, pontos forrásmegjelöléssel. A javaslatokat a Felügyelő Bizottság FISP tagjai vitatják meg, majd ezek és/vagy belátásuk szerint más lehetőségek közül négy témát jelölnek ki. A kijelölt témákat az IPO három nyelvén kell kinyomtatni.

b) Az esszéírás.
I. Minden diák a négy téma közül szabadon választott egy témáról ír esszét.
II. Az esszét az alábbi nyelvek valamelyikén kell megírni: angol, német, francia. Ugyanakkor egy diák sem írhat saját országának hivatalos nyelvén/nyelvein (például egy németországi diák nem írhat német nyelven).
III. Az esszé írásának ideje négy óra.
IV. Valamennyi esszé szerzőjének a nevét titkos kóddal kell ellátni, amely a végső helyezések megállapításáig nem ismerhető meg.

c) Az esszék értékelése
I. Az értékelés kritériumai: kapcsolódás a témához, a téma filozófiai megértése, az érvelés meggyőző ereje, koherencia, eredetiség.
II. Valamennyi értékelő 1-től 10-ig terjedő skálán jelöli meg az esszé értékét, 0.5 tizedest is alkalmazhat.

  • 7.5-10 pont: az esszét a következő fordulóba javaslom;
  • 5.5-7 pont: nem javaslom az esszét a következő fordulóba, de nem ellenzem a továbbjutását, amennyiben más értékelő erre tesz javasolatot;
  • 1-5 pont: javaslatom szerint ez az esszé nem juthat tovább a következő fordulóba.

III. Az értékelés első fordulója során minden esszét a zsűri négy tagja értékeli. Amennyiben az egyes értékelések között több, mint három pont különbség mutatkozik, egy ötödik értékelőt is ki kell jelölni. Az első forduló végén azok az esszék jutnak be a második fordulóba, amelyek átlaga eléri a legalább 7 pontot.

IV. A második forduló során a versenyben maradt esszéket a zsűri további két tagja értékeli. Az egyes esszék végső értékét valamennyi, az első és a második forduló során szerzett érték átlaga adja. A második forduló végén az IPO zsűrije az általa legjobbnak ítélt, tetszőleges számú esszét terjeszti a harmadik fordulóba.

V. A harmadik fordulóban a Felügyelő Bizottság dönt a díjak elosztását illetően. 

7. Jutalmak
A jutalmak szimbolikus díjak: arany, ezüst és bronz érem, illetve elismerő oklevél. A Felügyelő Bizottság minden kategóriában több díjazottat is megjelölhet.

8. Egyéb szempontok
A Nemzetközi Filozófiai Olimpia időpontját a Nemzeti Szervező Bizottság Elnöke hirdeti ki és közli a résztvevő országokkal október 1. határidővel. Az Elnök meghívót küld azok számára, akik részvételi szándékukat jelezték.

9. A vendéglátó ország vállalja, hogy minimum fedezni fogja minden országból két diák és egy tanár (a küldöttség tagjai) ellátásának költségeit, hasonlóképpen vállalja a Felügyelő Bizottság és a Nemzetközi Bizottság olyan tagjainak ellátását, akiknek a költségeit más módon nem fedezik.

10.  A Nemzeti Szervező Bizottság dönt a verseny győzteseinek felajánlott díjak értékéről.

11. A nyitó- és záróceremóniákra meghívót kap a nyilvánosság és más vendégek. A vendégek meghívása az IPO egyéb rendezvényeire a Nemzetközi Bizottság egyetértését igényli.

12. Az IPO Nemzetközi Bizottság Titkárságának székhelye a Szófiai Egyetem Filozófiai Tanszéke (Bulgára). Feladata a dokumentáció előkészítése és archíválása a következő pontok szerint:
a) az Olimpia versenyeinek témái,
b) a résztvevők által írt esszék,
c) az Olimpia jegyzőkönyvei,
d) az Olimpia internetes forrásának kezelése (www.philosophy-olympiad.org)
e) minden más vonatkozó anyag.

A Titkárság elkészíti az IPO Bulletint.

Az IPO módosított szabályzatát az érvényes szabályok figyelembevételével a Felügyelő Bizottság és a Nemzeti Szervező Bizottság egyetértésben fogadta el az Isztambulban, 2006. szeptember 4-5-én megtartott közös ülésén.

 

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István