TARTALOM

 Belépés, tagdíjfizetés

 

Idézet az Alapító Okiratból:

4. §. A Társaság egyrészt azokat a hazai, valamint a Magyarországhoz kötődő filozófus kutatókat, oktatókat, illetve más tudományágak filozófiai kérdésekkel is foglalkozó művelőit tömöríti, akik rendszeres tudományos, illetve színvonalas oktatói tevékenységet fejtenek ki, másrészt tagjai közé fogad egyetemi hallgatókat, illetve filozófiai kérdések iránt érdeklődő laikusokat is.
20. §. A Társaság tagja lehet az, aki megfelel a 4. §.-ban rögzített követelményeknek, a Társaság alapszabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és rendszeresen fizeti a tagdíjat.

21. §. Új tag felvételéhez két tag ajánlása szükséges, a kérelmet az elnökség bírálja el.

22. §. A tagság megszűnik a tag kilépésével vagy elhalálozásával. A kilépést írásban kell bejelenteni. A tagság a bejelentés alapján a naptári év utolsó napján szűnik meg. Az elnökség törölheti a tagok sorából azt, aki a tagsági díjjal - felszólítás ellenére - 2 évnél tovább hátralékban marad. A tagok ugyanakkor kérvényezhetik a tagdíj fizetése alóli felmentésüket.

--------------------------------

Belépés

A belépési nyilatkozat kitöltésével és az MFT címére történő eljuttatásával a fentiek értelmében lehet kérelmezni a tagságot. A belépéshez szükséges kettő ajánlást vagy a belépési nyilatkozaton, vagy e-mailban ( ) juttathatják el az MFT vezetőségéhez. A belépés az MFT elnökségének jóváhagyásával, illetve a tagdíj befizetésével válik véglegessé.

Tagdíjfizetés

A tagdíj 2010-ben 2 000 Ft. A 2010. májusi közgyűlés határozatának értelmében a tagdíj 2011-től 3 000 Ft. lesz évente.
A tagdíj befizetésére szolgáló csekket minden év első hónapjaiban postán kapják meg a tagok, de a befizetése lehetséges az MFT számlaszámára történő átutalással is. 

Az MFT számlaszáma: 10102086-09700602-00000002

A tagdíjat fizető tagok megkapják a Magyar Filozófiai Szemle évi három rendes számát. Az MFT működésével, illetve rendezvényeivel kapcsolatos információkhoz az MFT honlapján, illetve a MAFLA révén juthatnak hozzá a tagok.


 
 

 

 

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István