Hírek, információk

 

A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG,
AZ SZTE BTK FILOZÓFIA TANSZÉKE
ÉS AZ MTA SZEGEDI BIZOTTSÁGA

Tisztelettel meghívja Önt a

LÁBJEGYZETEK PLATÓNHOZ (3.)

című,
évente megrendezésre kerülő konferenciasorozat
harmadik rendezvényére,
melynek témája:

A BŰN

A konferenciára 2004. május 13-14-én (csütörtök-péntek) kerül sor Szegeden.
(13-án 10.00-15.00-ig a Szegedi Fegyház és "Csillag" Börtön dísztermében - Mars tér 13. -
15.00-tól, illetve 14-én egész nap az MTA SZAB Székházában - Somogyi Béla u. 7.
13-án a "Csillag" Börtönbe történő belépésre kizárólag 3/4 10-kor, együttesen van lehetőség.)

 

A KONFERENCIA ELSŐ NAPJÁNAK PROGRAMJA

10.00 Megnyitó (CSAPÓ JÓZSEF dandártábornok, GYENGE ZOLTÁN SZTE BTK dékánhelyettes)

elnök: Gyenge Zoltán
10.10 HELLER ÁGNES (New-York-Budapest) Bűn, szankciók nélkül
10.40 CSEJTEI DEZSŐ-JUHÁSZ ANIKÓ (Szeged) A bűn disszeminációja
11.10 Vita
11.25 Kávészünet

elnök: Heller Ágnes
11.45 GYENGE ZOLTÁN (Szeged) A bűn heteronómiája - Richard, Agamemnón, Ábrahám
12.05 BOROS GÁBOR (Budapest) Locke és Leibniz a bűnről
12.25 WEISS JÁNOS (Pécs) A kőszív motívuma a magyar romantikában
12.45 KARDOS GÁBOR (Budapest) Az édentől nyugatra. A bűn és az erőszak mint a nyugati gondolkodás princípiumai
13.05 Vita
13.15 Ebédszünet

"A" szekció
elnök: Boros Gábor
15.00 SCHMAL DÁNIEL (Budapest) A bűn átöröklődése és az ész misztériuma (Bayle, Leibniz)
15.20 PAVLOVITS TAMÁS (Szeged) A bűn átöröklődése és az ember misztériuma (Pascal)
15.40 VALASTYÁN TAMÁS (Debrecen) Az etika pluralitása és a rossz viszonya Novalisnál
16.00 Vita
16.10 Kávészünet

"B" szekció
elnök: Csák László
15.00 LOSONCZ ALPÁR (Temerin) A bűn mint a gyakorlati filozófia differenciáló fogalma: a bűn és az akarat feszültsége a politikai szférában
15.20 MESTER BÉLA (Budapest) Bűn és hatalom alá vetettség. Az európai politikafilozófia egyik alapeleméről
15.40 FÖLDESI TAMÁS (Budapest) A jogi és politikai bűn néhány problémájáról
16.00 Vita
16.10 Kávészünet

"C" szekció
elnök: Pavlovits Tamás
16.25 EGYED PÉTER (Kolozsvár) Az Alkibiadész-kérdés
16.45 BOROS ISTVÁN (Szeged) Bűn és aszkézis. Bűnbeesés és antropológiai következményei Nüsszai Szent Gergelynél
17.05 KORMOS JÓZSEF (Budapest) Intellectus et cupiditas - voluntas et cupiditas. Aquinói Szent Tamás és Duns Scotus a bűnről.
17.25 Vita
17.35 Kávészünet

"D" szekció
elnök: Kalmár Zoltán
16.25 GAUSZ ANDRÁS (Szeged) Félelem
16.45 KISS ENDRE (Budapest) Túl jón és rosszon. (Az erény és a bűn Friedrich Nietzsche filozófiájában)
17.05 GARACZI IMRE (Veszprém) A bűn mint a művészi ábrázolás forrása
17.25 Vita
17.35 Kávészünet

"E"" szekció
elnök: Csejtei Dezső
17.50 ULLMANN TAMÁS (Budapest) A bűn fogalma fenomenológiai perspektívából
18.10 BOHÁR ANDRÁS (Pécs) A bűn ontológiai és etikai vonatkozásairól a 20. században
18.30 VERESS KÁROLY (Kolozsvár) A bűn problémája és a végesség tapasztalata
18.50 Vita

"F" szekció
elnök: Losoncz Alpár
17.50 KALMÁR ZOLTÁN (Veszprém) A kígyótól a vétekadatbázisig
18.10 UNGVÁRI ZRÍNYI IMRE (Marosvásárhely) Bűn és önazonosság
18.30 CSÁK LÁSZLÓ (Csíkszereda) Havel bűne
18.50 Vita

19.30 Állófogadás (Pohárköszöntőt mond CSEJTEI DEZSŐ, az MFT elnöke)

A KONFERENCIA MÁSODIK NAPJÁNAK PROGRAMJA

elnök: Csejtei Dezső
9.00 KELEMEN JÁNOS (Budapest) Ádám bűne. Tilalom és kirekesztés az Isteni Színjátékban
9.30 BACSÓ BÉLA (Budapest) Franz Kafka a bűnről
10.00 Vita
10.15 Kávészünet

elnök: Dékány András
10.30 KOCZISZKY ÉVA (Budapest) A test tapasztalata és a bűn Jób könyvében
10.50 KENDEFFY GÁBOR (Budapest) Mire jó a rossz? A mandíneres gondviselés hagyománya
az ókori pogány és keresztény filozófiában
11.10 SIMON FERENC (Szeged) Irgalmazz az ártatlanoknak... (A bűn fogalmának metafizikai jelentéséről)
11.30 BÉKÉS VERA (Budapest) Ádám, Oedipus, Raskolnyikov - az ősbűn három modellje
a 19-20 század fordulóján
11.50 Vita
12.00 Kávészünet

12.15 A Magyar Filozófiai Társaság tisztújító közgyűlése

13.30 Ebédszünet

"A" szekció
elnök: Laczkó Sándor
15.00 KRÉMER SÁNDOR (Szeged) Miért "bűn", ami nem bűn? (A fiatal Heidegger koncepciójáról)
15.20 NYÍRŐ MIKLÓS (Miskolc) Bűn és önmegértés a 'Lét és idő'-ben
15.40 SUSSZER ZOLTÁN (Budapest) Posztmodern hermeneutika és terrorizmus
16.00 PONGRÁCZ TIBOR (Budapest) Hic Rhodus, hic salta. Mérték vagy lehetőség
16.20 Vita
16.30 Kávészünet

"B" szekció
elnök: Simon Ferenc
15.00 DÉKÁNY ANDRÁS (Szeged) A bűn mint természeti és/vagy társadalmi adottság Bergsonnál
15.20 LOBOCZKY JÁNOS (Eger) A bűn és a démoni Bartók zenéjében
15.40 GYENES ÁDÁM (Budapest) Az ember bűnössé válásának folyamata Kierkegaard-nál
16.00 CZAKÓ ISTVÁN (Budapest) Az ártatlanság dialektikája. Kierkegaard és Hegel a bűnbeesésről.
16.20 Vita
16.30 Kávészünet

"C" szekció
elnök: Dékány András
16.45 TÓTH JÁNOS (Szeged) Bűnözés a környezettel szemben
17.05 RÓNAI ANDRÁS (Budapest) A bűn és a test mint sebezhetőség
17.25 LACZKÓ SÁNDOR (Szeged) A filozófia mint bűntárs?
17.45 BAYER JUDIT (Budapest) A bűn mint jogi kategória
18.05 Vita

"D" szekció
elnök: Krémer Sándor
16.45 ALAIN WATT (Budapest) A bűn szükségessége. Nietzsche és Bataille a túllépésről
17.05 FENYŐ IMRE (Debrecen) Hogyan is beszélhetünk a bűnről posztmodern világunkban?
17.25 VÁRADI PÉTER (Budapest) A nietzschei perspektivizmus bűn-kritikájának értelmezései (Danto, Nehamas, Clark)
17.45 CSONTOS MÁRTON (Szeged) A heideggeri bűnfenomén marxista recepciója
18.05 Vita

18.20 Zárszó

KONTAKTUS:

Laczkó Sándor
Magyar Filozófiai Társaság
T.: 62 425 109,
E-mail:

Dékány András
SZTE BTK Filozófia Tanszék
T.: 62 544 179,
E-mail:

 


A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE- 2004

A Magyar Filozófiai Társaság elnöksége 2004. február 6-i ülésén kitűzte a Társaság esedékes tisztújító közgyűlésének az időpontját, amely 2004. május 14-én (pénteken) Szegeden kerül megrendezésre. (A közgyűlésre az MFT és az SZTE BTK Filozófia Tanszéke által szervezett, Lábjegyzetek Platónhoz 3.: A bűn című tanévzáró konferencia második napján kerül sor, így szakmai fórummal is kiegészül.) Az elnöki és főtitkári beszámolókat vita, majd a tisztújítás, illetve közös ebéd követi. A közgyűlés színhelye a Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza (Szeged, Somogyi B. u. 7.)

Az MFT elnöksége a közgyűlés előkészítésével Csejtei Dezsőt és Laczkó Sándort bízta meg. A Jelölőbizottság tagjai: Bodnár M. István, Rózsa Erzsébet, Susszer Zoltán és Kalmár Zoltán. A Jelölőbizottság feladata a tisztújítás előkészítése. A közgyűlésen megválasztásra kerül a Társaság új elnöke, főtitkára, 2 alelnöke, s további 9 elnökségi tag, valamint a 3 fős Érdekvédelmi Bizottság. Az MFT tagjai javaslataikkal és észrevételeikkel a Jelölőbizottság tagjaihoz fordulhatnak:
- Bodnár M. István ( )
- Rózsa Erzsébet ( )
- Susszer Zoltán ( )
- Kalmár Zoltán ( )
A közgyűlésre az MFT minden tagját várja az elnökség. A tavasz folyamán a közgyűlés és a konferencia részletes programjáról szóló tájékoztatót kap a Társaság minden tagja.

Tisztelt Tagtársak!
Tisztelettel arra kérünk mindenkit, hogy személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával támogassa a Magyar Filozófiai Társaság működését. Ehhez az SZJA csomagban található rendelkező nyilatkozaton a "kedvezményezett adószáma" rovat kitöltése szükséges


A Magyar Filozófiai Társaság adószáma:
19007799-1-42
Támogatásukat előre is köszöni,
az MFT elnöksége


Megjelent a Kellék . száma

"Szövegek és körülmények"
Egyed Péter Bevezető (amely szükségszerűen korfestményi elemeket is tartalmaz)
7
Mester Béla Olvasatok. Bretter György Magyarországon
15
Molnár Gusztáv - Törzsök Erika Bretter és a tanítványok
21
Tamás Gáspár Miklós Bretter, Kolozsvár, hetvenes évek
43
Gáll Ernő Nélkülözhetetlen elmélet
47
Bretter György Az ideológus és az ő nyelve
59
Tamás Gáspár Miklós Pár hálátlan szó. Válasz Gáll Ernőnek
67
Egyed Péter Bretter György nyelvfilozófiája
75
Mester Béla Bretter György kora és parabolái
93
Ágoston Vilmos
Az együvé tartozás korlátai
105
Vetró András In memoriam Bretter György
114

Könyvbemutatók, recenziók

Tonk Márton -
Demeter Szilárd
Szegő Katalin 70 éves 115
Demeter Attila Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához 119
Angi István Háttérjegyzetek egy hazai magyar filozófus
életművének bemutatásához
122
Demeter Attila Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában 127
Dávid István Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája 132
Veres Zoltán Lenni, vagy kisebbségnek lenni? 136
Gregus Zoltán A gregoriántól a kortárs zeneművekig 139
Angi István Esszék a művészetfilozófia horizontján 142
Rigán Lóránd
Veress Károly: Az értelem értelméről 146

Megrendelhető a kiadó címén:
Pro Philosophia Alapítvány
Str. Kogălniceanu nr.1
400084 Cluj
E-mail:

Web site:
http://www.arts.u-szeged.hu/doktar


Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet
és
Pécsi Tudományegyetem Filozófia Tanszékek

Rendezésében

(Filozófia Doktori Program)

Richard Rorty
(Stanford University)

The Place of Philosophy in Culture

Címmel nyilvános előadás-sorozatot tart a
Pécsi Tudományegyetemen
és
A Magyar Tudományos Akadémián,
melyre minden érdeklődőt várnak a szervezők.

Előadások a Pécsi Tudományegyetemen:
Mindhárom alkalommal a helyszín: PTE BTK Kari Tanácsterem, Pécs, Ifjúság u.6.
(Bp Déli-Pécs Baranya IC 6.45-9.40; vasútállomásról a 30-as busz utolsó előtti megállója;
vissza Pécs-Bp Déli Misina IC 14.15-16.53 v. Sopianae IC 16.15-19.03)

2004. május 3. hétfő 10.30.h
UNIVERSALIST GRANDEUR, ROMANTIC PROFUNDITY, HUMANIST FINITUDE
11.30-13.30 Hozzászólások (Kelemen János és mások) előadás formájában, diszkusszió

2004. május 4. kedd 10.30.h
ANALYTIC PHILOSOPHY AND NARRATIVE PHILOSOPHY
11.30-13.30 Hozzászólások (Nyíri Kristóf és mások) előadás formájában, diszkusszió

2004. május 5. szerda 10.30.h
AZ ELŐADÁS CÍME MÉG NEM MEGHATÁROZOTT
11.30-13.30 Hozzászólások (Heller Ágnes és mások) előadás formájában, diszkusszió

Előadás a Magyar Tudományos Akadémián
MTA Budapest, Roosevelt tér, Elnöki Tanácsterem
2004. május 6. csütörtök 10.00.h
A TUDÁS PROBLÉMÁJA A KORTÁRS FILOZÓFIÁBAN

További információ
A budapesti programhoz:
A pécsi programhoz:


Megjelent

a Magyar Filozófiai Társaság,
az SZTE BTK Filozófia Tanszéke
és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága
szervezésében 2003. májusában Szegeden tartott

Lábjegyzetek Platónhoz: Az erény
című konferencia kötete.

A kiadvány a konferencián elhangzott 30 előadás
tematikus szempontok alapján szerkesztett anyagát tartalmazza.

A kötet ára 2100 Ft.
(Az MFT tagjai 50% kedvezményt kapnak.)

A kötet megrendelhető az MFT címén:
6722 Szeged Petőfi sgt. 30-34.
E-mail:
T: 62 425-109


FELHÍVÁS

A Magyar Filozófiai Társaság,
a Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszéke
és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága
közös szervezésében

2004. május 13-án (csütörtök) és május 14-én (péntek)
hagyományos tanévzáró konferencia megrendezésére kerül sor Szegeden

LÁBJEGYZETEK PLATÓNHOZ (3.)
címmel.

A kiválasztott téma:
A BŰN

A konferencián négy nagyelőadásra, valamint mintegy 30 szekció-előadásra kerül sor.
A jelentkezéseket március 31-ig 15-20 soros, a tervezett előadás leírását tartalmazó absztrakt kíséretében kérik benyújtani a szervezők, akik (az előző évek túljelentkezéseinek tapasztalatai alapján) fenntartják maguknak a jogot a jelentkezések számának korlátozására.
A szervezők szándéka szerint a konferencia anyaga ebben az évben is kötetben fog megjelenni.
----------------------------------
Kontaktus:

Dékány András, Laczkó Sándor
SZTE BTK Filozófia Tanszék Magyar Filozófiai Társaság
6722 Szeged Petőfi S. sgt. 30-34.


FELHÍVÁS

Az Alkalmazott Filozófiai Társaság,
a SZAB Filozófiai és Történettudományi Szakbizottsága
és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja az

ÉLETELVEK ÉS GYAKORLAT
című konferenciára.

A konferencia helye: Kecskemét, Háry Hotel konferenciaterme.
A konferencia időpontja: 2004. április 23-24 (péntek-szombat)

Tervezett szekciók:
Az életelvek megjelenése a filozófiatörténetben,
Az életelvek elméleti megközelítése,
Életelvek megjelenése a mai gyakorlatban,
Életelvek és értéknevelés.

Jelentkezés: 20-25 soros összefoglalóval 2004. március 22-ével bezárólag.
E-mail: ,
vagy postai címen:
Karikó Sándor, SZTE JGYTFK, 6725 Szeged, Hattyas sor 10.

Az előadók 15-20 percben foglalhatják össze mondanivalójuk lényegét.
Regisztrációs díj nincs, az előadók szállás- és étkezési költségeit
szponzori támogatás fedezi.
A konferencia anyagát az Áron Kiadó önálló könyv alakjában 2004 novemberére
megjelenteti.


ELTE BTK
Filozófia Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.
Tel.: 485 5237
Fax: 485 5239
e-mail:

COGITO-DÍJ 2004

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fiatal filozófusok számára

a "Cogito Könyvek" könyvsorozat első kötetére

Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum in artibus. A "Cogito" díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban.

Bejelentjük tehát, hogy az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L'Harmattan Kiadóval közösen megalapította a Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L'Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által ezen alkalomból közösen indított "Cogito Könyvek" könyvsorozatban. Az ELTE BTK Filozófia Intézete és az MTA-TKI Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja által rendezett tanévnyitó konferenciasorozat keretében 2003-ban alapítottuk és jelentettük be a Cogito-díjat és az induló könyvsorozatot, és évről évre a konferencián kívánjuk kihirdetni a díj új nyertesét, valamint erre az alkalomra megjelentetni és bemutatni az előző évi nyertes pályaművet - már könyv formájában.
A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik önálló kötet anyagán -például disszertációmunka formájában - dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.
A pályázóktól 2004. június 1. határidővel lemezen és 5 kinyomtatott példányban kérjük a készülő könyv már teljes, magyar nyelvű (120-250 normál oldal terjedelmű) kéziratát az ELTE Filozófia Intézet címére megküldeni:

Kelemen János
Cogito-díj
ELTE BTK, Filozófia Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.

A beérkező kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma által kiválasztott pályamű kihirdetésére az ELTE BTK Filozófia Intézet tanévnyitó konferenciáján, 2004. szeptemberében kerül sor, a már megjelent kötetet pedig egy évre rá, a 2005-ös konferencia alkalmával mutatjuk be.


Az Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszéke 2004. június 4-5-én konferenciát szervez

Európa Nietzsche után (I.)
címmel.

A konferenciára max. 20 perces (plenáris esetén 30 perces) előadásokat várunk, melyek Nietzsche életművét, illetve Nietzschének a XX. századi filozófiára (és általában az európai kultúrára) gyakorolt látens vagy manifeszt hatását vizsgálják. A konferencia célja, hogy Nietzsche munkáinak és hatásának bemutatásán keresztül az ember, a történelem, a művészet és a tudás problémáinak újrafogalmazására ösztönözzön.

Az előadásokat az alábbi szekciókba osztjuk be:

  • Moralitás és immoralizmus (etika)
  • A történelem hasznáról és káráról (történelemfilozófia)
  • A művészet alkonypírja (művészetfilozófia)
  • Új "végtelenünk" (tudás és tudomány).

Az előadások szövegeiből kötetet készítünk.
Várjuk azok részvételét is, akik nem tartanak előadást.
Részvételi díj: 10 e ft
Jelentkezni lehet levélben vagy e-mailben 2004. március 31-ig.
A további részletekről a jelentkezés után tájékoztatjuk a résztvevőket.
Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszék
3300 Eger, Egészségház út 4.


FELHÍVÁS

A "Minden filozófia 'nyelvkritika'. A 17-20. századi nyelvfilozófia történetéhez" című OTKA-kutatás honlapjának elérése:
http://www.phil-inst.hu/lm/nyelvkritika

A Szövegek címszó alatt nyelvfilozófia-történeti szöveggyűjteménnyel (melynek primer és szekunder szövegei oktatási és kutatási célokra egyaránt használhatók: lehet bennük keresni stb.), továbbá az elkészült és készülő kötetek tartalomjegyzékével és a rendezvények részletes programjával.


Megjelent a különbség című szegedi bölcseleti folyóirat
legújabb száma.

A tartalomból:

  • Tematikus részletek a Leibniz - Clarke levelezésből [A tér és az idő]
  • Michel Serres: A platóni dialógus és az absztrakció interszubjektív értelmezése
  • Martin Heidegger: Nietzsche - A hatalom akarása mint művészet (részlet)
  • Hans-Georg Gadamer: A gondolkodás kezdetéről
  • Slavoj ®iżek: Mátrix: A túlzások igazsága

.és még sokan mások.

A véleményeket, megjegyzéseket, valamint írásokat, fordításokat és recenziókat a szerkesztőség a következő címre várja:

www.philo.u-szeged.hu


FELHÍVÁS

Az ELTE BTK FILOZÓFIA INTÉZETE ÉS NYELVFILOZÓFIAI KUTATÓCSOPORTJA, a NÉMET-MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG,
a PÉCSI EGYETEM FILOZÓFIAI TANSZÉKEI

konferenciát rendeznek Kant halálának kétszázadik évfordulója alkalmából

A konferenciára a

"NYELV, MEGÉRTÉS, INTERPRETÁCIÓ: A NYELV MINT A KORTÁRS FILOZÓFIAI ÁRAMLATOK KÖZÖS PROBLÉMÁJA"

témakörben hagyományosan megrendezett tanévnyitó konferencia-sorozat keretében

METAFIZIKA, ÉSZ, NYELV - KRITIKAI PERSPEKTÍVÁK

címen 2004. szeptember 23-tól 25-ig (csütörtök, péntek, szombat) kerül sor az ELTE BTK FILOZÓFIA INTÉZETÉNEK Múzeum körúti székhelyén (1088 Budapest, Múzeum krt. 4./i.).

A hagyományokhoz és a kanti filozófia szelleméhez híven várjuk a széles értelemben vett filozófia, a metafizika, az episztemológia, az etika, a logika, az esztétika, a történelemfilozófia, a politikai filozófia, a vallásfilozófia és a nyelvfilozófia területén működő, a természet- és a humán tudományok filozófiai, metodológiai és logikai megalapozásával foglalkozó kollegák jelentkezését 15 perces szekció-előadások tartására. A 30 perces plenáris előadások megtartására a szervezők kérik fel az előadókat. A szekció-ülések elsősorban a következő témák megvitatására kínálnak lehetőséget: "Kant helye a gondolkodás történetében"; "Kant és a modernitás"; "A kanti filozófia recepciója"; "A kanti örökség és a jelenkor filozófiai irányzatai"; "Nyelvfilozófiai keretben tárgyalható kanti témák"; "Metafizika-kritika, ész-kritika, nyelv-kritika"; "A morál nyelve és logikája"; "Az esztétikai ítélet", "Isten, világ, lélek"; "Történelem, politika, erkölcs".
Az előadások szövegéből a Világosság ünnepi Kant-száma fog válogatást közölni.
A konferencia szekció-üléseire - az előadás címével és 10 soros rezümével - 2003. május 31-ig lehet jelentkezni a következő címeken, lehetőleg elektronikus levél formájában:

Kelemen János
ELTE BTK Filozófia Intézet, 1088 Bp. Múzeum krt. 4./i.
vagy